Harriet Roberts, yadda, yadda, yadda, recent graduate, yadda, designer, award winner, yadda, yadda, photographer, yadda, yadda, published images, yadda, yadda, yadda, work, yadda, calendar photography, yadda, yadda, design eye, yadda, google creative lab, ISTD, yadda, yadda, yadda, tutor, yadda, Bestival 48 hour live brief, yadda, yadda, process, yadda, Fashion week, yadda, surplus, four month internship, yadda, yadda, yadda, about.